Verkoopsvoorwaarden Transvorm bvba

House of Creative Thinking is een initiatief van Transvorm bvba

 • 1. Definities In deze factuurvoorwaarden wordt verstaan onder: a) OPDRACHTGEVER: de partij die de opdracht geeft; b) OPDRACHTNEMER: de heer Bart De Keyser – Transvorm BVBA; c) webontwikkeling: het ontwikkelen van een website en/of de vormgeving ervan volgens de specificaties van de OPDRACHTGEVER en het onderhoud ervan; d) webhostingdienst: het ter beschikking stellen van ruimte op een publiek toegankelijke webserver en de daarbij horende domeinnamen, E-mailadressen en databanksystemen e) DNS: beheer naam domein f) content: de inhoud en het materiaal dat door de OPDRACHTGEVER ter beschikking wordt gesteld van de OPDRACHTNEMER om gebruikt te worden in het kader van de opdracht g) andere dienst: enige andere dienstverlening dan degene onder c, d, e of f; h) opdracht(en) c.q. overeenkomst(en): overeenkomst-(en) van opdracht(en) waarbij de OPDRACHTNEMER zich jegens de OPDRACHTGEVER verbindt tot het leveren van webontwikkelingdiensten, webhostingdiensten, DNS of enige andere dienst. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de OPDRACHTNEMER.
 • 2. Toepasselijkheid De OPDRACHTGEVER verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden vervangen alle eerdere versies. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en prestaties door de OPDRACHTNEMER aan de OPDRACHTGEVER verstrekt of geleverd, behoudens voor zover van de inhoud van deze algemene voorwaarden in een schriftelijke overeenkomst tussen OPDRACHTNEMER en OPDRACHTGEVER wordt afgeweken. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de OPDRACHTGEVER wordt door de OPDRACHTNEMER niet aanvaard.
 • 3. Uitvoering van de opdracht De OPDRACHTNEMER zal zich inspannen de opdracht met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Ten aanzien van de beoogde opdracht is sprake van een inspanningsverbintens aan de zijde van de OPDRACHTNEMER. De OPDRACHTNEMER bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de opdracht wordt uitgevoerd. Indien de OPDRACHTGEVER derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal deze daartoe slechts kunnen overgaan na daarover met de OPDRACHTNEMER overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van de OPDRACHTNEMER om de opdracht correct uit te voeren.
 • 4. Vergoeding De OPDRACHTNEMER declareert voor haar werkzaamheden een vergoeding, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van een uurtarief en de aan de opdracht bestede tijd, de verplaatsingskosten, alsmede de gemaakte kosten en declaraties van door de OPDRACHTNEMER ingeschakelde derden. Alle kosten die door de OPDRACHTNEMER worden gemaakt en die nodig zijn voor de uitvoering van haar opdracht, inclusief licenties voor aanschaf en gebruik van software, blijven ten laste van de OPDRACHTGEVER. De OPDRACHTNEMER heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar in rekening gebrachte vergoedingen tussentijds te wijzigen. Een prijsraming die gegeven wordt door de OPDRACHTNEMER is steeds indicatief zodat de gefactureerde bedragen er steeds van kunnen afwijken. Hoe dan ook zijn alle prijsramingen maar geldig gedurende 30 dagen. Het verschuldigde bedrag voor de webhostingdiensten dat als vast beschouwd kan worden, zal jaarlijks vooruit gefactureerd worden. De OPDRACHTNEMER is gerechtigd van de OPDRACHTGEVER de betaling van een voorschot op de te betalen vergoeding te verzoeken. Bij uitputting van dit voorschot kan een nieuw voorschot gevraagd worden. Alle tarieven zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.
 • 5. Betaling Betaling van de declaraties van de OPDRACHTNEMER dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient in beginsel te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door de OPDRACHTNEMER aan te wijzen bankrekening. Enkel de zaakvoerder(s) van de OPDRACHTNEMER zijn gemachtigd om declaraties en voorschotten op declaraties te innen. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van de OPDRACHTGEVER niet op. De OPDRACHTGEVER heeft niet het recht van verrekening, korting of opschorting. Bij niet betaling van de factuur uiterlijk op de vervaldag, brengen alle verschuldigde sommen van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling, een intrest op van 12% per jaar en worden de factuurbedragen van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met 10%. Van zodra de OPDRACHTGEVER in gebreke blijft om twee facturen op de vervaldag te betalen, dan is de OPDRACHTNEMER gerechtigd van de OPDRACHTGEVER te verlangen, dat deze onverwijld een (aanvullende) zekerheid stelt in een door de OPDRACHTNEMER te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien de OPDRACHTGEVER nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is de OPDRACHTNEMER gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de OPDRACHTGEVER aan de OPDRACHTNEMER uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn alle OPDRACHTGEVERs, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.
 • 6. Protesten Om geldig te zijn dienen protesten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag onmiddellijk, doch uiterlijk binnen de veertien dagen na factuurdatum, schriftelijk ter kennis van de OPDRACHTNEMER te worden gebracht. Protesten met betrekking tot bepaalde gebreken dienen hoe dan ook binnen de veertien dagen na de ontdekking ervan, mits de OPDRACHTGEVER aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, schriftelijk ter kennis van de OPDRACHTNEMER te worden gebracht. Protesten als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van de OPDRACHTGEVER niet op. De OPDRACHTGEVER is in geen geval gerechtigd op grond van een protest met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van de OPDRACHTNEMER waarop het protest geen betrekking heeft. In geval van terecht protest heeft de OPDRACHTGEVER de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoedingen of het door de OPDRACHTNEMER kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden.
 • 7. Opzegging De OPDRACHTGEVER en de OPDRACHTNEMER kunnen de overeenkomst te allen tijde per aangetekend schrijven opzeggen zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. De OPDRACHTNEMER behoudt in alle gevallen van opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden.
 • 8. Aansprakelijkheid
 • 8.1 De OPDRACHTNEMER zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de OPDRACHTNEMER kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de OPDRACHTGEVER aan de OPDRACHTNEMER onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is de OPDRACHTNEMER voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. De OPDRACHTNEMER is slechts aansprakelijk voor zover er door haar een grove of opzettelijke fout wordt begaan. Voor zover de OPDRACHTNEMER bij de uitvoering van de opdracht of activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan zij op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortvloeiend uit hun fout, daarin begrepen grove fout en opzet. De terbeschikkingstelling van gegevens en de mededeling die de OPDRACHTGEVER doet van gegevens over het internet, gebeurt steeds op eigen risico. De OPDRACHTGEVER dient alle mogelijke maatregelen te treffen om de integriteit en de confidentialiteit van zijn gegevens te beschermen, o.a. tegen virussen en informaticacriminaliteit. De OPDRACHTNEMER is niet gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, zoals, doch niet beperkt tot, verlies van gegevens, winstderving, personeelskosten, verlies van een kans, klachten van derden en advocatenkosten. De OPDRACHTNEMER is niet aansprakelijk voor schade aan derden en is niet gehouden tot enige vrijwaring van de OPDRACHTGEVER tegen eventuele aanspraken van derden. De OPDRACHTGEVER vrijwaart daarentegen de OPDRACHTNEMER voor aanspraken van derden. De schadevergoeding waartoe de OPDRACHTNEMER eventueel gehouden is ten opzichte van de OPDRACHTGEVER en derden, is nooit hoger dan het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van een door de OPDRACHTNEMER aangegane (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering, en in elk geval nooit meer dan 12.500 Euro.
 • 8.2 De inhoud van gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de OPDRACHTGEVER en de OPDRACHTNEMER wordt niet geacht die te beperken of daarop toe te zien, noch kan de OPDRACHTNEMER aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van enige publicatie zelfs wanneer de OPDRACHTNEMER materieel het nodige heeft gedaan voor de publicatie. De OPDRACHTNEMER zal de OPDRACHTGEVER niet toestaan om specifieke inhoud voor volwassenen (adult content) of iedere andere inhoud die in strijd is met de toepasselijke wetten of reglementen op haar website te plaatsen. De OPDRACHTGEVER verbindt er zich toe om de door de OPDRACHTNEMER ter beschikking gestelde diensten niet te gebruiken op een wijze die in strijd is met de toepasselijke wetten of reglementen. De OPDRACHTNEMER heeft het recht dergelijke inhoud zonder enige waarschuwing te verwijderen zonder dat de OPDRACHTGEVER enige aanspraak jegens de OPDRACHTNEMER kan laten gelden. De OPDRACHTGEVER erkent dat de OPDRACHTNEMER geen controle heeft over de informatie, kwaliteit, veiligheid of de prijs van gegevens of programma’s die de klant in zijn eigen website publiceert. De OPDRACHTNEMER sluit alle mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot het doorzenden of ontvangen van informatie, van welke aard ook, uit.
 • 9. Afstand van recht Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van de OPDRACHTNEMER zal de rechten en bevoegdheden van de OPDRACHTNEMER onder deze overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.
 • 10. Vertaling De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.
 • 11. Toepasselijk recht en forumkeuze Op alle overeenkomsten tussen de OPDRACHTGEVER en de OPDRACHTNEMER is Belgisch recht van toepassing. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met de overeenkomst(en) tussen de OPDRACHTGEVER en de OPDRACHTNEMER, door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement Dendermonde.